RODO

RODO 2019-01-10T23:36:21+02:00

Podstawowa klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Leszek Galos prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DROTEX PKL Leszek Galos, ul. Drozdów 4/11, 41-705 Ruda Śląska, NIP: 6411957263. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres korespondencyjny Administratora: ul. Drozdów 4/11, 41-705 Ruda Śląska lub na adres mailowy: sekretariat@grupadrotex.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty, realizacji zamówienia, wykonania umowy, rozliczeń finansowo-księgowych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty, realizacji umowy czy zamówienia.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:
  1. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę księgowo- kadrową,
  2. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę prawną,
  3. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę informatyczną,
  4. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę poczty elektronicznej,
  5. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 5. Administrator na podstawie przekazanych danych nie dokonuje profilowania.
 6. Pana/Pani dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przygotowania oferty, realizacji umowy czy zamówienia oraz do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń stron wynikających z zawartej umowy na podstawie, której dane są przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora, przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
 7. Przysługuje Panu /Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych,
  2. sprostowania swoich danych,
  3. przeniesienia swoich danych,
  4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, w tym profilowania z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingu bezpośredniego.
 9. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, realizacji umowy, zamówienia, przygotowania oferty oraz wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego. Brak podania przez Pana/Panią danych osobowych uniemożliwia przygotowanie oferty, zawarcie umowy, czy realizację zamówienia.

Podstawowa klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest GRUPA DROTEX sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37/112, 44-100 Gliwice wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563693; REGON: 360884000; NIP: 6312656564. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres korespondencyjny Administratora ul. Bojkowska 37/112, 44-100 Gliwice lub na adres mailowy: sekretariat@grupadrotex.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty, realizacji zamówienia, wykonania umowy, rozliczeń finansowo-księgowych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty, realizacji umowy czy zamówienia.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:
  1. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę księgowo- kadrową,
  2. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę prawną,
  3. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę informatyczną,
  4. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę poczty elektronicznej,
  5. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 5. Administrator na podstawie przekazanych danych nie dokonuje profilowania.
 6. Pana/Pani dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przygotowania oferty, realizacji umowy czy zamówienia oraz do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń stron wynikających z zawartej umowy na podstawie, której dane są przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora, przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
 7. Przysługuje Panu /Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych,
  2. sprostowania swoich danych,
  3. przeniesienia swoich danych,
  4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, w tym profilowania z przyczyn związanych z Pana /Pani
  szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingu bezpośredniego.
 9. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, realizacji umowy, zamówienia, przygotowania oferty oraz wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego. Brak podania przez Pana/Panią danych osobowych uniemożliwia przygotowanie oferty, zawarcie umowy czy realizację zamówienia.

Podstawowa klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest GRUPA DROTEX sp. z o.o. sp. k., ul. Bojkowska 37/112, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000553296; REGON: 361266528; NIP: 6312657055. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres korespondencyjny Administratora ul. Bojkowska 37/112, 44-100 Gliwice lub na adres mailowy: sekretariat@grupadrotex.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty, realizacji zamówienia, wykonania umowy, rozliczeń finansowo-księgowych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty, realizacji umowy czy zamówienia.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:
  1. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę księgowo- kadrową,
  2. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę prawną,
  3. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę informatyczną,
  4. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę poczty elektronicznej,
  5. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 5. Administrator na podstawie przekazanych danych nie dokonuje profilowania.
 6. Pana/Pani dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przygotowania oferty, realizacji umowy czy zamówienia oraz do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń stron wynikających z zawartej umowy na podstawie, której dane są przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora, przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
 7. Przysługuje Panu /Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych,
  2. sprostowania swoich danych,
  3. przeniesienia swoich danych,
  4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, w tym profilowania z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingu bezpośredniego.
 9. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, realizacji umowy, zamówienia, przygotowania oferty oraz wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego. Brak podania przez Pana/Panią danych osobowych uniemożliwia przygotowanie oferty, zawarcie umowy czy realizację zamówienia.