ODPADYNasza misja, to stworzenie możliwości profesjonalnego i kompleksowego rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami technologicznymi, pozwalając każdemu wytwórcy odpadów na ich przekazanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dynamika naszego rozwoju wynika z konieczności elastycznego reagowania na potrzeby klienta z równoczesną minimalizacją wpływu na środowisko.

Odpady stanowią duże obciążenie dla środowiska - my wiemy jak z nimi postępować. Poszukujemy skutecznych rozwiązań, dlatego nasza strategia opiera się głównie na odzysku i recyklingu odpadów.

Składowanie pozostawiamy tym, co nie mają pomysłu na efektywne działania. Nasz dynamiczny rozwój oparty jest na doświadczeniu oraz wiedzy merytorycznej. Gwarantujemy pełne zaangażowanie dla każdego projektu, czy zlecenia - nawet tego najprostszego, czego efektem będzie profesjonalne wykonanie usługi.Dysponujemy decyzjami środowiskowymi w zakresie zbierania [Z], przetwarzania [P] i transportu [T] odpadów:

Kod
odpadu
Rodzaj odpadu Z P T
01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
01 01 Odpady z wydobywania kopalin
01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05,01 03 80 i 01 03 81
01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07
01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 03 99 Inne niewymienione odpady
01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09 Odpadowe piaski i iły
01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
01 04 99 Inne niewymienione odpady
01 05 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 99 Inne niewymienione odpady
02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 01
03 01 01 Odpady kory i korka
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 01 99 Inne niewymienione odpady
03 02 Odpady powstające przy konserwacji drewna
03 02 99 Inne niewymienione odpady
03 03 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
03 03 01 Odpady z kory i drewna
03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)
03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych
03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia
03 03 99 Inne niewymienione odpady
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
04 01 02 Odpady z wapnienia
04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom
04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 07 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania
04 01 99 Inne niewymienione odpady
04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego
04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
04 02 99 Inne niewymienione odpady
05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
05 01 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej
05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych
05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
05 01 17 Bitum
05 01 99 Inne niewymienione odpady
05 06 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych
05 06 99 Inne niewymienione odpady
05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
05 07 02 Odpady zawierające siarkę
05 07 99 Inne niewymienione odpady
06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
06 01 99 Inne niewymienione odpady
06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
06 02 99 Inne niewymienione odpady
06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
06 03 99 Inne niewymienione odpady
06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
06 04 99 Inne niewymienione odpady
06 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
06 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
06 06 99 Inne niewymienione odpady
06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
06 07 99 Inne niewymienione odpady
06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
06 08 99 Inne niewymienione odpady
06 09 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
06 09 02 Żużel fosforowy
06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
06 09 80 Fosfogipsy
06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
06 09 99 Inne niewymienione odpady
06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
06 10 99 Inne niewymienione odpady
06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu
06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu
06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu
06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy
06 11 99 Inne niewymienione odpady
06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
06 13 03 Czysta sadza
06 13 99 Inne niewymienione odpady
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierąjące substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
07 01 99 Inne niewymienione odpady
07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99 Inne niewymienione odpady
07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
07 03 99 Inne niewymienione odpady
07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
07 04 99 Inne niewymienione odpady
07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
07 05 99 Inne niewymienione odpady
07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju
07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
07 06 99 Inne niewymienione odpady
07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych
07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
07 07 99 Inne niewymienione odpady
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
08 01 99 Inne niewymienione odpady
08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
08 02 01 Odpady proszków powlekających
08 02 02
08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 99 Inne niewymienione odpady
08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
08 03 99 Inne niewymienione odpady
08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
08 04 99 Inne niewymienione odpady
09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
09 01 99 Inne niewymienione odpady
10 Odpady z procesów termicznych
10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02 Popioły lotne z węgla
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione,w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych
10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
10 01 99 Inne niewymienione odpady
10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali
10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów
10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 02 10 Zgorzelina walcownicza
10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne
10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza
10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy
10 02 99 Inne niewymienione odpady
10 03 Odpady z hutnictwa aluminium
10 03 02 Odpadowe anody
10 03 05 Odpady tlenku glinu
10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
10 03 99 Inne niewymienione odpady
10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu
10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
10 04 99 Inne niewymienione odpady
10 05 Odpady z hutnictwa cynku
10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
10 05 04 Inne cząstki i pyły
10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10
10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 05 99 Inne niewymienione odpady
10 06
10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 04 Inne cząstki i pyły
10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
10 06 99 Inne niewymienione odpady
10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 04 Inne cząstki i pyły
10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
10 07 99 Inne niewymienione odpady
10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
10 08 04 Cząstki i pyły
10 08 09 Inne żużle
10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10
10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
10 08 14 Odpadowe anody
10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
10 08 99 Inne niewymienione odpady
10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
10 09 03 Żużle odlewnicze
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
10 09 99 Inne niewymienione odpady
10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
10 10 99 Inne niewymienione odpady
10 11 Odpady z hutnictwa szkła
10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
10 11 05 Cząstki i pyły
10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe
10 11 99 Inne niewymienione odpady
10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 03 Cząstki i pyły
10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 12 06 Zużyte formy
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
10 12 99 Inne niewymienione odpady
10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy
10 13 80 Odpady z produkcji cementu
10 13 81 Odpady z produkcji gipsu
10 13 82 Wybrakowane wyroby
10 13 99 Inne niewymienione odpady
10 80 Odpady z produkcji żelazostopów
10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu
10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu
10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu
10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu
10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu
10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu
10 80 99 Inne niewymienione odpady
11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
11 01 99 Inne niewymienione odpady
11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
11 02 99 Inne niewymienione odpady
11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
11 05 01 Cynk twardy
11 05 02 Popiół cynkowy
11 05 99 Inne niewymienione odpady
12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 13 Odpady spawalnicze
12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
12 01 99 Inne niewymienione odpady
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Z P T
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów x x x
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01!!!!
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 01 Odpady z termicznego przekształcania odpadów
19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych
19 01 99 Inne niewymienione odpady
19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
19 02 99 Inne niewymienione odpady
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 08 99 Inne niewymienione odpady
19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
19 09 02 Osady z klarowania wody
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 09 99 Inne niewymienione odpady
19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11